Etički kodeks i Kodeks kompetencije

Etički kodeks i Kodeks kompetencije

praktičara/terapeuta tradicionalne medicine i novih holističkih pristupa i tehnika upisanih u Registar praktičara/terapeuta udruženja NIT

  

Praktičar/terapeut tradicionalne medicine i novih holističkih pristupa i tehnika upisan u Registar praktičara/terapeuta  udruženja NIT poštuje osnovne etičke norme :

 

HUNANIZAM:

 • Bezuslovno poštovanje čovečijeg života.
 • Očuvanje zdravlja čoveka kao osnovnog ljudskog prava.
 • Isceljivanje obolelih u okviru sopstvene kompetencije.
 • Poštovanjei ljudskog integriteta I dostojanstva pacijenta.

SKROMNOST

 • Prikazivanje znanja i veština  pred sebi ravnima.
 • Neobjavljivanje  nedovoljno proverenih rezultata svojih istraživanja.
 • Neisticanje svoga rada i svoje ličnosti
 • Obavljanje posla savesno, požrtvovano i humano.
 • Spoljašnji izgled i privatni život da ne umanjuju dostojanstvo praktičara/terapeuta.

 

ODNOS PREMA SEBI I DRUGIMA

 • Pružanje stručne  pomoći  bez obzira na rasu, pol, narodnost, versko ubeđenje, politička uverenja, društveni i ekonomski položaj i svoj lični odnos prema čoveku i njegovoj porodici.
 • Izgradnja profesionalnog odnosa sa svakim pacijentom.
 •  Izbegavnje reklamne kampanje iz oblasti tradicionalne medicine i novih holističkih pristupa i tehnika koje su usmerene direktno ka pacijentu kao potrošaču. Sadržaj reklame treba da bude umeren, tako da ostavljaju utisak na javnost da usluge iz domena tradicionalne mediiicne i novih postupaka nisu obični komercijalni načini lečenja, već da praktičar odgovorno daje uputstva i savete o terapiji, poboljšanju i očuvanju zdravlja.Sadržaja  ne treba da dovodi struku na loš glas.
 • Praktičar/terapeut, u granicama svoje stručne osposobljenosti, komunicira sa medijima u cilju pružanja objektivnih i verodostojnih informacija i snosi odgovornost za javne nastupe.
 • Neobjavljivanje  nedovoljno proverenih rezultata svojih istraživanja pred nestručnom javnošću
 • Čuvanje profesionalne tajne.
 • Poštovanje znanja, dostojanstva i stručnosti svakog praktičara, bez obzira na kom je radnom mestu.
 • Stalno stručno usavršavanje.
 • prenošenje stečenog znanja na svoje saradnike.
 • Saradnja sa kolegama i drugim zdravstvenim radnicima u cilju postizanja maksimalnih rezultata u pružanju zdravstvene zaštite.

 

 

 KODEKS KOMPETENCIJE:

PRIZNAVANJE GRANICA KOMPETENCIJE uključuje:

 • Obaveštenost o nacionalnim zakonima i propisima za obavljanje prakse.
 • Svesnost ograničenja sopstvene profesionalne kompetencije na osnovu sopstvene edukacije i kliničkog iskustva.
 • Prepoznavanje potrebe/neophodnosti upućivanja drugom praktičaru/terapeutu usled ograničenja sopstvenog znanja, veštine i iskustva.
 • Spremnost da se konsultuje sa kolegama oko odgovarajućeg rešenja uz pristanak pacijenta.
 • Obaveza upoznavanja pacijenta sa drugim mogućnostima isceljivanja, što pruža pacijentu mogućnost  izbora po sopstvenoj slobodnoj volji..
 • Pridržavanje odredbe da praktičari, koji nemaju medicinsko obrazovanje, nisu kvalifikovani:
 • da daju dijagnoze;
 • da sprovode procedure koje zahtevaju medicinsko obrazovanje.
 • Saopštavanje dijagnoze i prognoze, pogotovu ako su nepovoljne, čini samo ovlašćeni lekar, uz uvažavanje svih mogućih posledica po pacijenta.

Usvajanjem odredaba Etičkog kodeksa i Kodeksa kompetencije praktičar/terapet potvrđuje da poštuje potrebu pacijenata da uvek ima najbolju brigu od strane svog praktičara/terapeuta kao odgovornog profesionalca.

Praktičar/terapeut tradicionalne medicine i novih holističkih pristupa i tehnika doprinosi sistemu zdravstvene zaštite i izlazi u susret potrebama društva, poštuje zakonske propise, pridržava se visokih profesionalnih standarda, svestan je sopstvenih ograničenja i ističe dostojanstvo i časnost svog poziva.

Svojim potpisom potvrđujem da ću poštovati norme i načela Etičkog  kodeksa i Kodeksa kompetencije  praktičara/terapeuta tradicionalne medicine i novih holističkih pristupa i tehnika upisanih u Registar praktičara/terapeuta udruženja NIT.

Beograd,                                                                                                 potpis

Kako postati član udruženja

1. Popunjena pristupnica udruženja sa dve fotografije.

2. Lični dokument radi identifikacije (fotokopija lične karte).

3. Uplata članarine (15 eura – dinarska protivrednost) na godišnjem nivou.

Svi članovi udruženja dobijaju redovna obaveštenja o aktivnostima udruženja, informacije iz oblasti funkcionalnog nutricionizma i  kvantne medicine u svetu i Srbiji, obaveštenja o edukaciji, zakonskim regulativama, dobijaju pozive na redovne sastanke…

Uslovi za upis u Registar praktičara Udruženja:

1. POPUNJEN ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR

2. DOKAZ O ZAVRŠENOM ODGOVARAJUĆEM MEDICINSKOM OBRAZOVANJU I OBRAZOVANJU IZ OBLASTI TRADICIONALNE (ALTERNATIVNE) MEDICINE (NEOVERENE FOTOKOPIJE)

3. POTPISAN ETIČKI KODEKS I KODEKS KOMPETENCIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI IZ OBLASTI TRADICIONALNE MEDICINE

4. SVAKI ČLAN UPISAN U REGISTAR JE DUŽAN DA REDOVNO USAVRŠAVA SVOJE ZNANJE I VEŠTINE KROZ SISTEM  KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE.

Prijava zainteresovanih kandidata

Na telefon: +381 63 10 20 702 ili na e-mail officelife4you@yahoo.com.