Inovacije

ultrazvuk i srebro u prociscavanju vode. 2:04

eko aqua cleaner http://www.aquainterma.rs/eko_cleaner.html

eko aqua cleaner

  • Uređaj za mikrobiološku dezinfekciju vode na bazi jona srebra
  • Primenjuje se za dezinfekciju u bunarima, manjim bazenima, rezervoarima i kaptažama
  • Mogućnost rada na 220V iii na akumulator (12V, 55A)

Uređaj sačinjava sistem elektroda od različitih jedinjenja na bazi srebra sa izraženim i dokazanim baktericidnim svojstvima. Funkcioniše na razlici elektrodnlh potencijala. Različiti elektrodni materljali pod utlcajem električne struje otpuštaju određene vrste katjona i anjona (fino dispergovani joni), koji imaju specifična baktericidna svojstva (sposobnost da uništavaju bakterije).

Prema elektrodama se dovodi jednosmerna struja, koja obrazuje jone srebrai ti joni ulaze uvodu.

Srebro, čak i u neznatnim koncentracijama, ima sposobnost da uništava mikroorganizme. Neki organizmi uginu u prisustvu 1 dela srebra na 100 miliona delova vode. Tako veliko toksično dejstvo srebra objašnjava sa visokom osetljlvošću ćelljske plazme mlkroorganlzama na jone srebra. (Utvrđeno je da donja granica baktericidnog dejstva srebra iznosi 2×10-11 gjona/dm3). Dokazano je da ovi joni (srebra) ulaze unutar mikrobne ćellje, spajaju se sa protoplazmom i razrušavaju je. Takođe je dokazano da se joni srebra adsorbuju na mikrobnoj ćeliji, igraju ulogu katalizatora u procesu oksidacije plazme vazdušnim kiseonikom. Efekat baktericidnog dejstva se dostiže pri produženom kontaktu, nakon čega dolazl do dezinfekcije vode.

Ovaj proizvod je razvijen u saradnji sa tehnološkim fakultetom i kao takav patentiran. Kao ekoloiki prozvod dobio je prvu nagradu Beograda i Privredne Komore Srbije.