Seminar tradicionalne medicine i akupunkture

MEĐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA TRADICIONALNE MEDICINE I AKUPUNKTURE.

INTEGRALNI NASTAVNI PROGRAM namenjen je lekarima i stomatolozima i usklađen sa obrazovnim programom Svetske zdravstvene organizacije (WHO).

INTEGRALNIM PROGRAMOM rukovodiće direktor ECPD Međunarodne škole tradicionalne medicine, prof. dr sc. med. Deng Liang Yue, predsednik Svetske federacije društava za akupunkturu i moksibustiju Peking i akademik prof. dr sc. med.Antonije Škokljev

 

SAVET ŠKOLE: Počasni predsednik – prof. dr sc. med. Yoshiaki Omura, predsednik Međunarodnog koledža za akupunkturu i elektroterapeutiku u Njujorku; predsednik: prof. dr sc. med. Deng Liang Yue, predsednik Svetske federacije društava za akupunkturu-moksibustiju Peking; članovi: akademik prof. dr sc. med. Antonije Škokljev (ECPD); prof. dr sc. med. Jovan Mićić (ECPD); prof. dr sc. med. Zhang Ou, Beijing International Acupuncture Training Center Peking; prof. dr sc. med. Zhu Wei, Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine Peking. Predavači su eminentni naučnici, profesori i eksperti tradicionalne medicine iz Kine, Rusije, Kazahstana, Mongolije i Srbije.

 

ECPD obezbeđuje slušaocima kompletan nastavni program (teorijski i praktični), prevođenje, potrebnu literaturu, opremu i pribor za rad. Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija dodeljuje polaznicima, posle uspešno završenog integralnog programa u trajanju od 300 časova teorije i prakse i položenog završnog ispita, MEĐUNARODNU DIPLOMU.

Školarina za pohađanje Integralnog programa iznosi 1.800 EUR. Za slušaoce koji su već završili početni kurs, školarina iznosi: 1.200 EUR, a za slušaoce koji su završili početni i srednji kurs, školarina iznosi 650 EUR.

ECPD MEĐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA TRADICIONALNE MEDICINE.

ECPD MEĐUNARODNI INTEGRALNI KURS TRADICIONALNE MEDICINE I AKUPUNKTURE

 

AKTIVNOSTI ECPD NA POLJU TRADICIONALNE MEDICINE

U sprovođenju strategije „Zdravlje za sve” jedan od primarnih zadataka SVETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE (SZO) predstavlja PROGRAM TRADICIONALNE MEDICINE, usvojen 1991. na Svetskoj zdravstvenoj skupštini.

Prihvatajući sve rezolucije SVETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE, Jugoslavija se obavezala da preko svojih institucija podrži ovaj PROGRAM i njegovih pet glavnih oblasti delovanja, određenih za prioritet SZO u oblasti tradicionalne medicine u periodu 1990 – 2010: • razvoj nacionalnih programa; • istraživanje zdravstvenih sistema; • kliničko i naučno ispitivanje; • obrazovanje i obuka; • razmena informacija.

 

Neposredni realizator ovog PROGRAMA u širem Evropskom prostoru je EVROPSKI CENTAR ZA MIR I RAZVOJ (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, koji naročitu pažnju posvećuje očuvanju ljudskih resursa za razvoj i neguje opsežne obrazovne postidplomske i naučnoistraživačke aktivnosti.

Na polju tradicionalne medicine ECPD je sproveo više značajnih akcija: • potpisivanje Sporazuma između ECPD i Saveznog zavoda za zaštitu i unapređenje zdravlja Beograd o saradnji u obrazovnoj postdiplomskoj delatnosti na polju tradicionalne medicine, na osnovu kojeg je formirana Savezna komisija za tradicionalnu medicinu Jugoslavije. ECPD ima svoje predstavnike u Komisiji i snosi delimično troškove njenog rada, a njeni zadaci su usklađeni sa postavkama, rezolucijama i preporukama SVETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE;

 • potpisivanje Sporazuma između ECPD i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Sporazuma između ECPD i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu o saradnji u obrazovnoj – postdiplomskoj delatnosti koji se odnose na ECPD MEĐUNARODNU ŠKOLU ZA OBUKU IZ TRADICIONALNE MEDICINE I POSTDIPLOMSKE STUDIJE – specijalističke, magistarske i doktorske iz tradicionalne medicine, novih tehnologija u medicini, ekonomike i organizacije zdravlja, zdravstvenog menadžmenta i sl.;
 • formiranje ECPD MEĐUNARODNOG PROGRAMA za biomedicinska istraživanja i tradicionalnu medicinu, koji je uveden 1988. godine i sprovodi se u zgradi INSTITUTA ZA MEDICINSKU FIZIOLOGIJU Medicinskog fakulteta Beograd. U okviru njega rade: ECPD MEĐUNARODNA ŠKOLA TRADICIONALNE MEDICINE i ECPD KABINET TRADICIONALNE MEDICINE.

ECPD MEĐUNARODNA ŠKOLA TRADICIONALNE MEDICINE ECPD MEĐUNARODNA ŠKOLA

TRADICIONALNE MEDICINE Beograd je formirana na osnovu ciljeva i misije ECPD na polju tradicionalne medicine i preporuka SVETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE O KOMPLEMENTARNOSTI INTEGRACIJI SAVREMENE I TRADICIONALNE MEDICINE.

Škola je namenjena lekarima i stomatolozima, kao vid stručnog usavršavanja.

PROGRAM NASTAVE tradicionalne medicine je podeljen na KURSEVE OSNOVNOG, SREDNJEG I VISOKOG STEPENA.

U periodu od 1989. godine do danas održano je 37 kurseva osnovnog stepena (920 polaznika), 20 kurseva srednjeg stepena (512 polaznika) i 16 kurseva visokog stepena (412 polaznika) i 11 integralnih kurseva (81 polaznik).

Radi poboljšanja nastave, ECPD je sklopio SPORAZUME O SARADNJI sa sledećim institucijama: • Međunarodni koledž za akupunkturu i elektroterapeutiku Njujork; • Institut za akupunkturu i moksibustiju Akademije za tradicionalnu kinesku medicinu, Kolaborativni centar SZO Peking; • Institut za tradicionalnu narodnu medicinu Ruske akademije nauka Moskva; • ECPD Institut za preventivnu medicinu, političku, ekonomsku i zdravstvenu psihologiju Hajdelberg; • Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja Beograd; • Srpsko lekarsko društvo Beograd; • Medicinski fakultet Beograd; • Medicinski fakultet Novi Sad; • Medicinski fakultet Skoplje; • Nacionalni institut za zaštitu zdravlja Atina; • Nacionalni institut za zaštitu zdravlja Ulan Bator; • Svetska federacija društava za akupunkturu-moksibustiju (WFAS) Peking; • Liaoninški prekomorski kineski istraživački institut nove medicine Šenjang; • Univerzitet u Novom Sadu; • Univerzitet u Nišu; i • Univerzitet u Banja Luci.

Učestvovanje u izvođenju nastave od strane istaknutih eksperata tradicionalne i savremene medicine iz raznih zemalja omogućuje kompletno i savremeno usavršavanje lekara i stomatologa i predstavlja korak ka stvaranju celovitog, jedinstvenog sistema medicinskih znanja u funkciji postizanja kvalitetnijeg ljudskog života. Posle uspešno položenih ispita na kursevima osnovnog i srednjeg stepena, slušaoci dobijaju UVERENJA, a po položenom završnom ispitu MEĐUNARODNU DIPLOMU ECPD Univerziteta za mir, koja važi u svim zemljama članicama Ujedinjenih nacija.

MASTER STUDIJE IZ INTEGRATIVNOG – HOLISTIČKOG PRISTUPA ZDRAVLJU

 

MASTER STUDIJE IZ INTEGRATIVNOG – HOLISTIČKOG PRISTUPA ZDRAVLJU

Medicina se od svog početka zalagala za celovito posmatranje čoveka, prepoznajući bolest kao narušavanje harmonije (homeostaze), između tela, uma i duha. Još od vremena Hipokrata, medicina je tržila uzroke zdravstvenih problema u čovekovim mislima i osećanjima, stavovima i uverenjima, stanjima njegovog duha i duše. Takođe se zalagala za primenu prirodnih oblika lečenja, gde je lekar bio samo posrednik između prirode i čoveka.

Današnja medicina, nakon dužeg perioda materijalističkog redukcionizma, prepoznaje potrebu vraćanja svojoj izvornoj ulozi ostvarivanja jedinstva između materijalnih i energetskih i duhovnih aspekata čovekovog bića, tako važnih za poboljšanje i njegovog zdravlja i kvaliteta života.

Savremena nauka, sa novim saznanjima iz kvantne fizike, bioinformacione tehnologije i prirode psihosomatskih poremećaja, teži da integriše znanja iz ovih oblasti. Holistički pristup zdravlju kao filozofija, nauka i umetnost lečenja – isceljenja, ali i kao stil života, ponovo je aktuelan poslednjih decenija. Svi oblici tradicionalne – komplementarne medicine (kineska medicina sa akupunkturom, homeopatija, hiropraktika, kvantna medicina i druge) se oslanjaju na holistički pristup zdravlju i ne mogu se uspešno primenjivati bez razumevanja holističkog koncepta.

Evropski Centar za Mir i Razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Kragujevcu, Rekreativno-Banjskim centrom Vrnjačka Banja i četiri inostrana fakulteta: Life Univerzitet (Atlanta, USA), Long Island Univerzitet (Bruklin, USA), VAMK Univerzitet (Finska) i Alma Mater Europea (Maribor, Slovenija), orgnizije prvi Master program iz Integrativnog – Holističkog pristupa zdravlju.

CILJ programa je da pruži teoretska i praktična znanja za bolje razumevanje Integrativnog – Holističkog pristupa zdravlju. Program je namenjen lekarima i zdrastvenim radnicima sa visokom stručnom spremom.

TRAJANJEprograma je dva semestra odnosno 300 časova, sa ukupno 60 ECTS.

PREDMETI koji će se izučavati su sledeći:

 • PRINCIPI HOLISTIČKOG PRISTUPA ZDRAVLJU
 • METODOLOGIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA
 • MEDICINSKA ETIKA U INTEGRATIVNOJ MEDICINI
 • PRINCIPI PSIHOSOMATSKE MEDICINE
 • PRINCIPI KVANTNO-INFORMACIONE MEDICINE SA AKUPUNKTUROLOGIJOM
 • PRINCIPI ENERGETSKE MEDICINE
 • PRINCIPI HIROPRAKTIKE
 • KINESKA MEDICINA I AKUPUNKTURA
 • LEKOVITO BILJE, FITOTERAPIJA I AROMATERAPIJA
 • PRINCIPI HOMEOPATIJE

ŠKOLARINA iznosi 1500 EUR (u dinarskoj protiv vrednosti). Broj polaznika je ograničen na maksimum 30 polaznika. Program je akreditovan u Srbiji, a ima i međunarodnu akreditaciju, tako da će po završetku programa, polaznici dobiti međunarodno priznatu Diplomu.

NASTAVA počinje 29. oktobra 2016 godine i odvijaće se tokom 20 vikenda (subota-nedelja). U nastavi učestvuje veliki broj eminentnih domaćih i stranih predavača.

Za dodatne informacije možete se obratiti ECPD na adresu: Terazije 41, Beograd,
tel: +381 11 3246-041 (042 – 045); e-mail: ecpd@EUnet.rs i office@ecpd.org.rs

 

 

NASTAVNI PROGRAM INTEGRALNOG KURSA TRADICIONALNE MEDICINE I AKUPUNKTURE

 • Uvod u tradicionalnu medicinu
 • Tradicionalna medicina i Svetska zdravstvena organizacija
 • Sistematizacija i klasifikacija sistema, metoda i tehnika tradicionalne medicine
 • Narodna medicina u SR Jugoslaviji
 • Tibetanska medicina Mongolska medicina
 • Sudsko-medicinski pogledi na tradicionalnu medicinu
 • Osobenosti kineske tradicionalne medicine
 • Istorijski razvoj akupunkture

Tradicionalna kineska medicina I Fiziologija i patofiziologija Yin-Yang i pet elemenata

 • Qi, krv i telesne tečnosti
 • Fiziologija zang-fu organa
 • Etiologija u tradicionalnoj kineskoj medicini
 • Diferenciranje sindroma, osam principa
 • Učenje o kanalima i tačkama
 • Opšte o kanalima i tačkama
 • Regularni i ekstra kanali i njihove tačke
 • Specifične tačke I Ekstra tačke
 • Dijagnostika u tradicionalnoj kineskoj medicini
 • Četiri dijagnostičke metode
 • Dijagnostika pulsa i jezika
 • Terapija u tradicionalnoj kineskoj medicini
 • Principi akupunkturne terapije i izbora tačaka
 • Tehnike akupunkture i moksibustije
 • Mikrosistemi u akupunkturi
 • Savremena medicinska nauka i akupunktura I Savremeno objašnjenje mehanizma akupunkture
 • Metodologija naučnog istraživanja u akupunkturi
 • Homeostaza u savremenoj i tradicionalnoj medicini
 • Neurofiziološke osnove akupunkture; uloga autonomnog nervnog sistema
 • Promene električnih svojstava ćelijske membrane kao podloga za tumačenje efekta akupunkture
 • Osnovi embriologije i akupunktura
 • Uloga pluća u savremenoj tradicionalnoj medicini
 • Današnje tumačenje autoimunih bolesti Integracija savremene i tradicionalne medicine

Terapijske metode i tehnike tradicionalne medicine

 • Fitoterapija u našoj narodnoj medicini
 • Kineska fitoterapija
 • Qi-gong
 • Šiacu
 • Tuina
 • Yoga
 • Cranio akupunktura
 • Relaksacione tehnike
 • Ishrana
 • Ajurveda
 • Junani medicina
 • Hiropraksa
 • Aromaterapija i hromoterapija

Tradicionalna kineska medicina II

 

 • Patofiziologija
 • Patofiziologija zang-fu organa
 • Učenje o kanalima i tačkama
 • Specifične tačke II
 • Ekstra kanali
 • Lečenje akupunkturom, u skladu sa principima tradicionalne kineske medicine
 • Bi sindrom i glavobolja
 • Bolesti nervnog i lokomotornog sistema
 • Bolesti respiratornog i kardiovaskularnog sistema
 • Bolesti sistema za varenje
 • Ginekologija

Savremena medicinska nauka i akupunktura II

 • Neurofiziološki mehanizam bola
 • Endokrinološko tumačenje stresa i akupunktura
 • Gojaznost – etiopatogeneza, podela i indikacije za primenu akupunkture
 • Uloga bubrega u savremenoj i tradicionalnoj medicini; pokretanje medijatorskih normalnih faktora bubrežnog porekla akupunkturom
 • Akupunktura i imuni odgovor
 • Tanatološka ispitivanja akupunkturnih tačaka i njihov sudsko-medicinski značaj
 • Praktične vežbe

Klinička primena akupunkture

 • Akupunktura i psihosomatske bolesti
 • Akupunktura u neurologiji
 • Akupunktura u ORL
 • Akupunktura u ginekologiji
 • Akupunktura u sportskoj i fizikalnoj medicini
 • Akupunktura kod bolesti zavisnosti
 • Estetska akupunktura
 • Magnetostimulacija u pedijatriji
 • Laser u aupunkturi I

Tradicionalna kineska medicina III

 • Aurikuloakupunktura
 • Hronoterapija
 • Obnavljanje gradiva: lokalizacija i funkcije akupunkturnih tačaka

Savremena medicinska nauka i akupunktura III

 • Integrativna funkcija mozga u mehanizmu akupunkturne stimulacije
 • Neuroendokrine osnove za primenu akupunkture
 • Stimulacija endotela krvnih sudova i akupunktura
 • Eikosanoidni sistem sa aspekta akupunkture
 • Eksperimentalna istraživanja uticaja magnetne i elektroakupunkturne stimulacije
 • Reografija mozga u valorizaciji efekata lečenja akupunkturom
 • Biofizički pristup akupunkturi
 • Qi inženjering
 • Biofizička priroda akupunkture i izmenjenih stanja svesti
 • Praktične vežbe

POVEZANE TEME…

BUDITE ISPRED KONKURENCIJE.

PRIDRUŽITE NAM SE NA PREDSTOJEĆIM SEMINARIMA IZ OBLASTI FUNKCIONALNE DIJAGNOSTIKE, TERAPIJE I ISHRANE

banner 2

Udruženje NIT u saradnji sa institutom za integrtivnu i negentropisku medicinu u Kijevu i udruženjem Quanttes u 2016 god organizuje Napredne seminare :

 1. FUNKCIONALNE DIJAGNOSTIKE
 2. FUNKCIONALNE TERAPIJE
 3. FUNKCIONALNE ISHRANE I DETOKSIKACIJE

 Više informacija…images 5

UZMITE ZDRAVLJE U SVOJE RUKE

 

Napokon imate priliku da samostalno proverite hranu koju konzumirate. Više vas niko neće moći “farbati” nudeći vam čarobna rešenja za vaše estetske ili zdravstvene probleme. Naučite kako da za samo nekoliko minuta EPD testom istestirajte hranu, fito preparate, dodatke ishrani, kozmetiku…

Licencirani seminar  namenjen lekarima, nutricionistima, fitness trenerima kao i svima koji žele da o svom zdravlju odlučuju sami.

VIŠE INFORMACIJA…images 5

FOOD ALLERGY AND INTOLERANCE COURSES 

informotherapy 11

Naučite da uz pomoć savremenih uredjaja  na osnovu  baze od preko 10.000 uzoraka otkrijete na koju ste hranu netolerantni, koji vam minerali i vitamini nedostaju, šta je uzrok vaših problema, koji lek da odaberete i još puno toga.

NAPREDNI SEMINAR MORE INFO…images 5

POSLOVNA PRILIKA

 Napravite promenu u sadašnjem trenutku da biste kasnije mogli uživati!
Kao wellness konsultant, praktičar ili terapeut možete raditi u fitness, wellness I spa centrima, prodavnicama zdrave hrane, firmama za distribuciju vitaminskih proizvoda I dodataka ishrani. More info…

U okviru School 4 Life možete se ubučiti za  zanimanja:  wellness konsultant, informoterapeut, funkcionalni dijagnostičar.images 5

 

 Za više informacija kontaktirajte nas…